من مرگ را دوست دارم ولی اززندگی دوباره می ترسم

دین رادوست دارم ولی ازکشیشها می ترسم

قانون رادوست دارم ولی ازپاسبانها می ترسم

عشق رادوست دارم ولی اززنها می ترسم

من می ترسم پس هستم

اینچنین می گذردروزوروزگارمن

من روزرادوست دارم ولی ازروزگارمی ترسم

             (زنده یاد حسین پناهی)

/ 0 نظر / 38 بازدید